Followers

Tuesday, 8 July 2014

ಹೂವು..ನೋವು..


ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಅರಳುವುದು ಹೂವು..
ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಅರಳುವುದು ಹೂವು..
ಮನುಜನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದಾಗ ಹೂವು
ದೂರವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಾ ನೋವು....

ಚಂದಾ / ಸವಿತಾ ಇನಾಮದಾರ್.